سامانه بهره‌برداری کارآمد

«سبک» یا «سامانه بهره‌برداری کارآمد» با هدف کاهش میزان مصرف و هزینه‌های نگه‌داری ساختمان به ترویج «سبک زندگی هوشمند» از طریق بازی‌وارسازی می‌پردازد. این سامانه، کنش‌های گروه‌های بهره‌بردار مختلف ساختمان را در حوزه‌های بازیافت پسماند، مصرف آب، برق، گاز و مدیریت سرمایش و گرمایش اندازه‌گیری کرده و بهره‌برداران را طی فرآیندهای بازی‌وار به کاهش مصرف آن‌ها تشویق می‌کند.